Adwokat Łańcut

Porady prawne

Rozwód

Rozwód to instytucja prawna umożliwiająca rozwiązanie zawartego małżeństwa. Podkreślić należy, że rozwiązanie małżeństwa przez rozwód dotyczyć może zarówno małżeństwa zawartego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego jak i przed duchownym. W tym drugim jednak przypadku następuje rozwiązanie małżeństwa podlegającemu prawu polskiemu, tzw. małżeństwo świeckie, a nie małżeństwo podlegające prawu wewnętrznemu Kościoła katolickiego czy innego związku wyznaniowego.

Często jest tak, że rozwiązanie małżeństwa staje się mniejszym złem, niż utrzymywanie patologicznego czy niesatysfakcjonującego związku.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje pozytywną(pozwalającą na orzeczenie rozwodu) przesłankę rozwodu oraz szereg negatywnych(ich istnienie uniemożliwia jego orzeczenie). Pozytywna przesłanką stanowi zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Natomiast negatywnymi przesłankami są;

    - dobro wspólnych małoletnich dzieci,

    - sprzeczność żądania rozwodu z zasadami współżycia społecznego,

    - wyłączna wina małżonka żądającego rozwodu.

Niezmiernie istotnym z punktu widzenia dopuszczalności rozwodu, ustalenia winy w doprowadzeniu do rozkładu pożycia i ocenie czy wskutek rozwodu nie ucierpi dobro dziecka jest ustalenie przez Sąd przyczyn rozpadu małżeństwa. Przyczyny takie mogą być zawinione np.; nałogi, agresja, niewierność, nieróbstwo, opuszczenie, zaniedbywanie małżonka, odmowa współżycia, a także niezawinione, np.; ciężka choroba, choroba psychiczna, niezgodność charakterów. Istnieją tez przyczyny, które mogą być zawinione lub niezawinione takie jak: bezpłodność, niewłaściwe zachowanie rodziny małżonka, różnica wieku.

O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

Obligatoryjną (obowiązkową) częścią wyroku orzekającego rozwód jest:

    - rozstrzygnięcie czy i kto ponosi winę rozkładu pożycia (na zgodne żądanie małżonków sąd nie orzeka o winie)

    - rozstrzygnięcie co do władzy rodzicielskiej,

    - rozstrzygnięcie o ponoszeniu kosztów utrzymania i wychowania dziecka (alimenty),

Ponadto na wniosek strony sąd może orzec o:

    - eksmisji współmałżonka,

Jak napisać pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy musi zawierać:

    - oznaczenie sądu do którego jest kierowany (sąd okręgowy),

określenie czego się żąda, tj.: orzeczenia rozwodu i z czyjej winy, orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz o miejscu ich zamieszkania, orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci,

    - uzasadnienie.

W dobie internetu wypełnienie gotowego wzoru nie jest trudne, często jednak wiąże się z niezrozumieniem treści zdublowanych żądań i skomplikowaniem sprawy i jej przedłużeniem. Warto skontaktować się z adwokatem, który może napisać profesjonalny pozew,  poprowadzić sprawę rozwodową, w szczególności z żądaniem orzeczenia winy, doradzi w sprawie władzy rodzicielskiej i pomoże w uzyskaniu należnych alimentów na rzecz dzieci.
 


wstecz »Dodano: 2014-07-04